تهیه و ارسال گزارشات معاملات فصلی

400000 تومان1000000 تومان

صاف

✔ ارسال گزارشات فصلی تا ۵۰ ردیف معامله سالانه ۴۰۰۰۰۰ تومان

✔ ارسال گزارشات فصلی بین ۵۰ تا ۱۰۰ ردیف معامله سالانه ۶۰۰۰۰۰ تومان

✔ ارسال گزارشات فصلی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ ردیف معامله سالانه ۱۰۰۰۰۰۰تومان

✔ مطابق اسناد و اطلاعات دریافت شده از مشتری گزارش تهیه و ارسال می شود

تعداد ردیف معامله

تا 50 ردیف سالانه, بین 50 تا 100 ردیف سالانه, بین 100 تا 150 ردیف سالانه