تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق و بیمه پرسنل

✔ مطابق اسناد و اطلاعات دریافت شده از مشتری گزارش تهیه و ارسال می شود

حسابداری شرکتی