حراج!

حسابداری شرکتی

4500000 تومان18000000 تومان

 • نرم افزار، یک نوبت
 • ثبت اسناد حسابداری با کدینگ حسابداری مدیریت، روزانه
 • گزارشات تحلیلی ، هر 3 ماه
 • مراجعه به دارایی ( خدمت بسته ای ) ، یکبار در هر سال (حداکثر 6 ساعت)
 • مشاوره تلفنی ( خدمت بسته ای)، حداکثر 3 ساعت در ماه
 • ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی، ماهانه
 • ارسال لیست حقوق به دارایی، ماهانه
 • اظهارنامه ارزش افزوده، هر سه ماه
 • گزارشات فصلی، هر سه ماه
 • اظهارنامه عملکرد، یکبار در هر سال
 • تحریر دفاتر، یکبار در هر سال
صاف

نرم افزار، یک نوبت

ثبت اسناد حسابداری با کدینگ حسابداری مدیریت، روزانه

گزارشات تحلیلی ، هر ۳ ماه

مراجعه به دارایی ( خدمت بسته ای ) ، یکبار در هر سال (حداکثر ۶ ساعت)

مشاوره تلفنی ( خدمت بسته ای)، حداکثر ۳ ساعت در ماه

ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی، ماهانه

ارسال لیست حقوق به دارایی، ماهانه

اظهارنامه ارزش افزوده، هر سه ماه

گزارشات فصلی، هر سه ماه

اظهارنامه عملکرد، یکبار در هر سال

تحریر دفاتر، یکبار در هر سال

دوره پرداخت

یک ساله, شش ماهه, سه ماهه

تعدادتراکنش در روز

حداکثر 20 تراکنش در روز, حداکثر 30 تراکنش در روز, حداکثر 40 تراکنش در روز