تهیه و ارسال گزارشات معاملات فصلی

✔ ارسال گزارشات فصلی تا 50 ردیف معامله سالانه 400000 تومان

✔ ارسال گزارشات فصلی بین 50 تا 100 ردیف معامله سالانه 600000 تومان

✔ ارسال گزارشات فصلی بین 100 تا 150 ردیف معامله سالانه 1000000تومان

✔ مطابق اسناد و اطلاعات دریافت شده از مشتری گزارش تهیه و ارسال می شود

حسابداری شرکتی