تبدیل اطلاعات سالهای گذشته بر اساس ساختار کدینگ تحلیلی

✔ ثبت اسناد حسابداری بصورت روزانه
✔ تهیه صورت مغایرت های بانکی
✔ تهیه گزارش قیمت تمام شده به تفکیک محصول، کانال فروش و سایر موارد مورد نظر مشتری
✔ تهیه گزارش های روند درآمد و هزینه

حسابداری شرکتی